Obchodní podmínky internetového portálu www.pujcovna.cz provozovaného společností DIRECT System, s.r.o.

 


1. Obecná ustanovení

 • 1.1. DIRECT System, s.r.o., IČ 286 34 900, (dále jen „Provozovatel“) je provozovatelem internetového portálu Pujcovna.cz (dále jen „Půjčovna.cz“), dostupného na adrese www.pujcovna.cz, umožňujícího zprostředkování služeb v oblasti prezentace a inzerce fyzickým a právnickým osobám v oblasti půjčování a pronájmu zboží a souvisejících služeb.
 • 1.2. Registrovat se v systému je oprávněna fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba jednající prostřednictvím svého statutárního orgánu, které vyjádřily souhlas s těmito Obchodními podmínkami (dále jen Objednatel).

2. Základní podmínky užívání Půjčovna.cz

 • 2.1. Podmínky Provozovatele
  • 2.1.1. Pro členství v systému Půjčovna.cz je po Objednateli vyžadován souhlas s těmito Obchodními podmínkami.
  • 2.1.2. Objednatel je oprávněn zadávat pouze vlastní služby a zboží. Pokud Provozovatel zjistí, nebo má důvodné podezření, že Objednatel zadává služby a zboží jiných subjektů, je Provozovatel oprávněn takovou prezentaci  bez náhrady odstranit.
  • 2.1.3 Objednatel obdrží ke svému účtu v Administračním systému login a heslo a není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám, či se pokoušet o neoprávněný přístup a neoprávněnou manipulaci s daty na Službě. V případě takovéhoto jednání Objednatele je Objednatel plně odpovědný za případné zneužití Administračního systému a/nebo za zneužití svého uživatelského jména a/nebo hesla.
  • 2.1.4 Objednatel je povinen uvádět informace toliko na produkty, které má aktuálně v nabídce, a v případě jejich prodeje, nebo vyřazení takovouto nabídku odstranit.
  • 2.1.5. Provozovatel umožňuje registraci a zadávání inzerce do internetového portálu Půjčovna.cz, zprostředkovávajícího nabídku půjčování a pronájem zboží a to za úplatu, která se řídí platným Ceníkem služeb.
  • 2.1.6. Objednatel souhlasí s tím, že údaje uvedené v jeho inzerátu budou veřejně přístupny všem uživatelům celosvětové počítačové sítě Internet.
  • 2.1.7. Provozovatel má postavení zprostředkovatele, nepřebírá žádné závazky ani záruky za pronajímané zboží.
  • 2.1.8. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu způsobem stanoveným v článku 4
  • 2.1.9 Objednavatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v registraci, včetně identifikace fakturačního subjektu jsou úplné, aktuální a pravdivé a nejsou v rozporu s právním řádem ČR. Tímto se rozumí správné a úplné uvedení všech náležitostí nutných k vystavení daňového dokladu.
  • 2.1.10 Objednavatel se zavazuje zveřejňovat pouze pravdivé údaje. Rovněž se zavazuje aktualizovat své inzeráty v případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednavatel.
  • 2.1.11 Objednavatel je povinen uvádět ve svém zboží  konečnou cenu zápůjčky a to v Kč. Objednavatel je dále povinen prezentovat odpovídající fotografie, které souvisí s prezentovaným zbožím. V popisu zboží  nelze uvádět odkaz na další internetové stránky či nabídku formou URL či hypertextových odkazů apod. Inzerát musí být správně zařazen v odpovídající kategorii podle stavu a/nebo druhu zboží.
  • 2.1.12 Provozovatel si vyhrazuje právo v rámci Služby, tj. i do náhledu konkrétní karty zboží, nebo půjčovny, umístit reklamu třetího subjektu, či jakoukoli jinou propagaci, a to včetně selfproma Provozovatele, tato však bude vhodným způsobem oddělena od vlastního inzerátu Objednavatele.
  • 2.1.13 Provozovatel si vyhrazuje právo smazat karty zboží, obsahující nepravdivé informace (zejména obsahující spekulativní cenu apod.), a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto služby. Pokud bude objednavatel opakovaně uvádět nepravdivé údaje, je provozovatel oprávněn ke smazání celé databáze aktivovaného účtu  Objednavatele a to bez jakékoli náhrady.
  • 2.1.14 Objednavatel se dále zavazuje nezveřejňovat žádné údaje, jejichž obsah je v rozporu s právním řádem České republiky.
  • 2.1.15 Veškerá data zadává Objednavatel do Administračního systému Provozovatele na vlastní náklady a vlastními silami. Ostatní služby jsou zpoplatněny dle platného ceníku Půjčovnacz
  • 2.1.16 Objednatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení týkající se provozu Půjčovna.cz nebo služeb souvisejících, jakož i o produktech třetích osob.
  • 2.1.17 Za obsah a pravdivost uváděných údajů je odpovědný výlučně Objednatel. Provozovatel si ale vyhrazuje právo kontroly inzerátů, ať už namátkové nebo cílené kontroly inzerátů, které byly označeny jako závadné přes tlačítko nevhodné „zboží“. V případě, že inzerát bude vykazovat znaky podvodné nabídky, Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát bez náhrady a upozornění smazat a účet k přístupu do Administračního systému zablokovat.
  • 2.1.18 Dále se Objednavatel zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Objednatelem zadaných dat prostřednictvím Administračního systému, a případné nároky třetích osob, jež Provozovateli vzniknou z titulu takovéhoto jednání v příčinné souvislosti s jednáním Objednatele, odškodní.

 

 • 2.2. Způsob a podmínky prezentace na portálu Půjčovna.cz
  • 2.2.1. Podmínkou pro využívání inzertního portálu Půjčovna.cz je platná registrace a otevření účtu Objednavatelem. Účet je otevřen zdarma na dobu 14- ti dnů, kdy musí Objednatel vybrat a zaplatit zvolenou variantu tarifu služby. /Neplatí pro soukromé osoby v tarifu Standard-zdarma/  Po zaplacení je účet aktivní po dobu uhrazenou Objednavatelem. A poté může publikovat informace své půjčovny a zboží veřejně na portálu Půjčovna.cz
  • 2.2.2. Provozovatel zajistí aktivaci účtu  Objednavatele na internetových stránkách Půjčovna.cz v nejdříve možném termínu, kdy dojde k připsání odpovídající částky na bankovní účet Provozovatele. Pokud nedojde ve 14- ti denní lhůtě k zaplacení účtu. Bude účet zablokován, nebude aktivní a k dispozici budou  jen platební údaje. V případě, že nedojde ke zrušení účtu Objednatelem dříve, bude účet aktivní po zvolenou a zaplacenou dobu.
  • 2.2.3 Objednavatel si může doobjednat další zvýhodněné služby ke svému účtu. Tyto služby jsou zveřejněny v ceníku Půjčovna.cz. Na tyto služby bude vystaven další odpovídající doklad.
  • 2.2.4. Karty zboží a jejich výpisy ve vyhledávání zboží mohou být vloženy standardně nebo zvýhodněným způsobem poskytovaným na základě služby Topování. Specifikace zvýhodněných služeb je uvedena v Ceníku služeb, který upravuje odměnu za jednotlivé způsoby prezentace v závislosti na určené časové období.
  • 2.2.5. Zboží jednotlivých půjčoven je třeba umístit v kategoriích, které předmětu inzerátu nejlépe odpovídá. Titul zboží ani jeho popis nesmí obsahovat žádná klíčová slova použitá za účelem manipulace výsledků vyhledávání.
  • 2.2.6. Objednatel je povinen uvádět ve zboží k zapůjčení pouze pravdivé údaje. V případě, že dojde ke změně jejich stavu nebo údajů v nich uvedených, je povinen je bez zbytečného odkladu upravit tak, aby odpovídaly skutečnosti. V případě dalšího porušování podmínek může být účet bez náhrady smazán Provozovatelem.
  • 2.2.7. Je zakázáno vkládat zboží, které jakýmkoliv způsobem obcházejí či porušují platné právní předpisy nebo nabádají k jejich porušování, dále zboží naznačující nekalou soutěž, škodící Půjčovna.cz, případně jsou vulgární či v rozporu s dobrými mravy.
  • 2.2.9. Provozovatel neručí za pravdivost uvedených údajů, za funkčnost, kvalitu a legálnost původu nabízeného zboží k zapůjčení a není povinen zjišťovat, zda Objednatel je jeho skutečným vlastníkem.
  • 2.2.10. Veškeré Objednatelem uváděné ceny jsou označeny, zda obsahují či neobsahují DPH.
  • Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Administračním systému.

3. Ochrana osobních údajů

 • 3.1. Objednatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00027963.
 • 3.2. Objednatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby Provozovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení.

4. Platební podmínky a Ceník služeb

 • 4.1. Odměna Provozovatele za poskytované služby se řídí platným Ceníkem služeb. Provozovatel nabízí Objednateli další služby určené k podpoře prodeje zboží. Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky, a to ve výši a za podmínek uvedených v Ceníku služeb.
 • 4.2. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli odměnu za veškeré objednané placené služby, nepozději do 14- ti dnů od objednání, a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Provozovatele (2600360359/0800) Česká spořitelna Olomouc, případně na účet, který Objednateli sdělí Provozovatel. Ustanovení odst. 6.1 těchto Obchodních podmínek tím není dotčeno.
 • 4.3. Provozovatel vystavuje zálohovou fakturu za poskytované služby na sjednané období dle způsobu platby po dobu platnosti objednávky.
 • 4.4. Objednavatel se zavazuje uhradit Provozovateli částku uvedenou na zálohové faktuře, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na zálohové faktuře (dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet Provozovatele).
 • 4.5. Provozovatel se zavazuje vystavit Objednavateli zúčtovací fakturu - daňový doklad do 15 dnů po připsání fakturované částky na účet Provozovatele. Daňové doklady jsou vystavovány s fakturačními údaji dle příslušné zálohové faktury.
 • 4.6  Aktivace objednané služby Objednavatelem,  bude provedena neprodleně po uhrazení celé částky na účet Provozovatele. 
 • 4.7. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit služby  Objednavatele v případě neúplně uhrazených plateb či při nemožnosti identifikace platby (neuvedení variabilního symbolu). Provozovatel je oprávněn k pozastavení či odmítnutí objednávky v případě, že eviduje dlužné částky Objednatele po splatnosti i na jiných službách či produktech poskytovaných Provozovatelem. Chybné, částečné či hromadné platby nebudou akceptovány. Takové platby budou vráceny na účet, ze kterého byly na účet provozovatele připsány.
 • 4.8.  Provozovatel  vydá doklad o poskytnutí služby. Na dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou a identifikačním číslem, datum poskytnutí služby, druh služby a cena, pokud obecně závazný právní předpis nestanoví jinak.

5. Reklamace

 • 5.1. V případě pochybení na straně Provozovatele je Objednavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu nebo slevu z ceny. Objednatel je povinen reklamaci učinit písemně e-mailem na [email protected], faxem nebo doporučeně dopisem.
 • 5.2. Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho Služby, která se týká potvrzené objednávky Objednavatele, po dobu delší než 6 hodin bez přerušení v průběhu kalendářního dne.
 • 5.3. Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých WWW stránek Provozovatele.
 • Námitky vůči vystaveným daňovým dokladům, které by měly za následek omezení práva na vznik pohledávky Provozovatele vůči Objednavateli, je povinen Objednavatel uplatnit u Provozovatele písemně a do 7 dnů po doručení daňového dokladu.
 • 5.4. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému a za tímto účelem je oprávněn omezit svůj provoz popř. na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Provozovatel je povinen termín výluky a přibližnou délku výluky oznámit na svých internetových stránkách alespoň 1 hodinu předem.
 • 5.5. Objednatel má právo podat reklamaci týkající se poskytovaných služeb nejpozději do 7 dní od ukončení platnosti  účtu, nebo jiní placené služby.
 • 5.6. Reklamace budou posouzeny v nejbližším možném termínu, v průběhu 10 pracovních dní od doručení reklamace.

6. Závěrečná ustanovení

 • 6.1. Půjčovna.cz si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto Obchodní podmínky a Ceník služeb. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky nebo Ceník služeb změněny a zveřejnit jejich nové znění. Objednatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když využije služeb Půjčovna.cz. Neakceptuje-li Objednatel změny Obchodních podmínek nebo Ceníku služeb, nemá právo užívat Půjčovna.cz.
 • 6.2. Změny v Obchodních podmínkách a v Ceníku služeb vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách.
 • 6.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek.
 • 6.4. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnosti dne 1. září 2011
dodelat